About Author

Dr. Sudipta Mitra – MS; MBBS; Fellowship ‘SANKARA NETHRALAYA’, Chennai, LASIK,
Phaco Refractive Surgeon